Компонент 1. Апроксимація законодавства у сфері екологічного врядування та горизонтальних питань охопить такі директиви:

(1) Директива 2011/92/EU про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище;

(2) Директива 2001/42/ЕС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище;

(3) Директива 2003/4/ЕС про публічний доступ до екологічної інформації та скасування Директиви 90/313/ЕЕС;

(4) Директива 2003/35/ЕС про участь громадськості у розробці певних планів і програм, що стосуються навколишнього середовища та внесення поправок до Директив 83/337/ЕЕС та 96/61/ЕС щодо участі громадськості та доступу до правосуддя.

Компонент 2. Посилення підтримки у виконанні директив ЄС про якість води та управління водними ресурсами 

Апроксимація законодавства охопить такі директиви:

(5) Директива 2000/60/ЕС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС;

(6) Директива 2007/60/ЕС про оцінку та управління ризиками повеней;

(7) Директива 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища;

(8) Директива 91/271/ЕЕС про очищення міських стічних вод із змінами та доповненнями, внесеними Директивою 98/15/ЕС та Регламентом (ЕС) 1882/2003 та Регламентом (ЕС) № 1137/2008;

(9) Директива 98/83/ЕС про якість води, призначеної для споживання людиною, із змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЕС) 1882/2003 та Регламентом (ЕС) 596/2009;

(10) Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р. про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003.

Компонент 3. Посилення підтримки у виконанні директив ЄС про охорону природи

Апроксимація законодавства охопить такі директиви:

(11) Директива 2009/147/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про захист диких птахів;

(12) Директива Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження природного середовища існування дикої флори та фауни із змінами та доповненнями, внесеними Директивами 97/62/ЕС, 2006/105/ЕС та Регламентом (ЕС) 1882/2003.

Загалом, Проект зосередиться на посиленні підтримки виконання 12 директив ЄС.

Кожен компонент будуватиме свою роботу на трьох складових: апроксимація законодавства, підвищення потенціалу та пілотні проекти.

Допомога щодо решти 5 сфер Додатку ХХХ також надаватиметься, але не може перевищувати 15% усього обсягу робіт.

Результати, яких має досягнути проект

  • Підвищено обізнаність українських урядовців про правові, інституційні та технічні заходи, які необхідно здійснити для виконання вимог ЄС у 3-х ключових сферах Додатку ХХХ
  • Поліпшено координацію та інформаційну взаємодію інституцій у сфері екологічної апроксимації 
  • Надано дієву підтримку транспозиції вимог Додатку ХХХ щодо 3-х ключових сфер
  • Виконано докладне та реалістичне планування виконання інших вимог Додатку ХХХ
  • Досягнуто певного прогресу у виконанні Додатку ХХХ. Надано підтримку у розробці законодавчих актів, необхідних для виконання відповідних директив
  • Поліпшено та активізовано участь громадськості у захисті довкілля, зокрема щодо З-х ключових сфер
  • Реалізувано три пілотні проекти, один для кожної з 3-х ключових сфер 
  • Підготовлено рекомендації стосовно подальших проектів технічної допомоги.
Догори