«Горизонтальне» законодавство

Директива Європарламенту та Ради 2003/4/ЄС від 28 січня 2003 року щодо свободи доступу до інформації відносно стану навколишнього середовища, що замінює Директиву Ради 90/313/ЕЕС

Директива 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація)

Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 року про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля

Директива 2003/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 року про участь громадськості у розробці деяких планів та програм, пов’язаних з довкіллям, і внесення змін до Директив Ради 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС щодо участі громадськості та доступу до правосуддя

Управління водними ресурсами

Директива Ради 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною

Директива 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення

Директива Ради 2008/56/ЄС, що встановлює рамки діяльності Співтовариства у сфері політики з морського середовища (Рамкова Директива про морську стратегію)

Директива 91/676/ЄЕС стосовно охорони вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел

Директива 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод

Директива 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики

Охорона довкілля

Директива Ради 92/43/ЄEC від 21 травня 1992 року про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори

Директива 2009/147/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 30 жовтня 2009 року про збереження диких птахів (кодифікована версія)

Догори